Vad gör vi?


I Västra Götaland finns 14 Hela Människan enheter som arbetar lokalt på uppdrag av ortens kyrkor/församlingar och i samverkan med sociala myndigheter. De flesta har en till två anställda. Det frivilliga engagemanget är en viktig del i arbetet.

I Västra Götaland arbetar för närvarande två konsulenttjänster med att samordna, utveckla och stödja den lokala verksamheten och att bygga kontaktnät. Detta arbete sker såväl i nära samarbete med lokala församlingar, stift och övriga samfunds distriktsorganisationer, som med olika myndigheter och andra frivilligorganisationer till exempel Länsnykterhetsförbundet.

Hela Människans arbete i Västra Götaland finansieras dels genom regionala och kommunala medel dels genom anslag och gåvor från huvudmännen.