Vår värdegrund


Hela Människan – hela livet

VISION

Hela Människans vision är att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap.

TRO
Vi tror att Gud ger människan möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet. Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra all verksamhet.

RESPEKT
Alla människor har lika värde och ska bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

GEMENSKAP
Hela Människans vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap.

ÄNDAMÅL
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

UPPDRAG

Diakonal handling
Uppmuntra och stödja diakonala insatser och genom utbildning bidra till ökad kvalitet i arbetet.

Diakonal mobilisering
Uppmärksamma behov och stimulera till insatser.

Diakonal opinionsbildning
Föra en socialpolitisk dialog som medverkar till strukturella förändringar, där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen.

UPPGIFTER
Hela Människans arbete drivs på ekumenisk grund i samverkan med kyrkor, församlingar och organisationer.

Hela Människan vill bidra till att kyrkors, församlingars och organisationers diakonala arbete utvecklas och fördjupas.

Hela Människan vill se och bejaka det friska och fungerande hos varje människa och bidra till upplevelser av sammanhang och meningsfullhet.