Familjearbete


Familjearbete är ett samlande uttryck för flera verksamhetsgrenar inom Hela Människan. Vi vill att alla verksamheter ska genomsyras av att se med brett familjeperspektiv. Det gäller oavsett ålder hos dem vi möter – barn, ungdomar och vuxna. Vi är alla som individer en del av en familj, kanske även del av flera familjer. Familjer ser olika ut, och mår och fungerar på olika sätt. Många lever med sårade och brustna familjerelationer. Familjer kan, av olika orsaker, ha dysfunktion. Med det menar vi att de inte fungerar som det behövs för att man som människa ska kunna utvecklas, må bra och orka med och klara av livet. Hela Människan vill finnas till som stöd för dessa familjer – dess individer och som helhet.

Familjearbete inom Hela Människan Sverige omfattar följande verksamhetsgrenar, som till många delar går in i varandra:

Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare
Tematisk utbildning
Leva – inte bara överleva

Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare

Inom Hela Människan och i samhället i stort finns medmänniskor med behov av stöd på olika sätt – både barn, unga vuxna och äldre. Vi har som ideell aktör erfarenheter av och tror på medvandrarskap med människor i utsatta livssituationer, och vi har sett effekter, att stöd bidrar till förändring.

Många gånger ges stöd individuellt, men det kan även ges i grupp. I vårt arbete med stödgrupper bland barn i familjer med dysfunktion, inklusive vår tidigare barnstödsledarutbildning Linus, har vi upplevt behov av att vidga stödet även till vuxna, till föräldrar och anhöriga. Vi vill som ideell aktör bidra till ökade stödinsatser och ser gruppkonceptet som oerhört värdefullt.

Gruppen som en liten gemenskap – där man får möta andra, i ömsesidighet och respekt – kan utgöra ett stärkande sammanhang och lägga en grund för förändring och växt. Gruppstödsverksamheten är ingen terapi och deltagande ska inte ersätta terapi när den behövs, men gruppdeltagande kan ge terapeutisk effekt. De flesta människor som är eller varit i en utsatt livssituation kommer aldrig att få tillgång till terapi, men vi vill bidra till att fler kan få bli del av stödjande gruppsammanhang, både förebyggande och terapeutiskt.

För att kunna arbeta stödjande, i syfte att förebygga ohälsa eller stimulera livsförändrande processer, behövs kunskaper och förmåga. Det gäller vid både individuellt stöd och vid stöd i grupp. Hela Människan vill att stödjande verksamhet bedrivs ansvarsfullt och med kvalitet. Därför erbjuder vi utbildning.

Vem riktar sig Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare till?

Till både ideella och offentliga aktörer som upplever den relevant och angelägen!

Vi tänker oss att olika aktörer i olika verksamheter kan behöva kunna ge stöd till fler och att gruppstöd kan vara en väg. Vi tänker oss exempelvis att Hela Människans verksamheter kan utvecklas och fördjupas, och att det skulle kunna ske genom stödgrupper. Vi tänker också att man, även om man har formell akademisk utbildning, kan behöva fördjupa sin erfarenhet av och förståelse för gruppdynamik, sin självbild och sin egen ledarroll, samt få redskap för hur man kan gå tillväga för att bedriva grupp.

Vad innehåller Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare?

Utbildningen bedrivs på folkbildningsnivå. Den kan ses som en bas för att kunna bedriva stödgruppverksamhet, men även som en påbyggnad då den bygger på den egna livs- och arbetserfarenheten och kompletterar formell professionell utbildning. Utbildningen omfattar totalt 60 studietimmar. Kort om innehållet:

 • Individen – självkännedom, värderingar, drivkrafter
 • Gruppdynamik
 • Samtalet – teknik, metod, struktur
 • Livsberättelser
 • Ledarroll – jag själv som ledare och del av gruppen
 • Stödgruppen – etablering, rekrytering, genomförande
 • Stöd för gruppledaren
 • Utvärdering av verksamhet

 

Utbildningens upplägg är föreläsningar varvat med pedagogiska övningar, enskilt och i grupp, samt praktiska moment. Utbildningen förutsätter ett engagerat deltagande, både på plats under utbildningstillfällena och i de uppgifter man har att göra före och mellan utbildningstillfällena. Uppgifterna består exempelvis av att läsa en bok och skriva en reflektion över innehållet och att arbeta med en egen skiss för etablering av verksamhet.

I utbildningskonceptet ingår även uppföljning.  Utbildningsanordnaren Hela Människan kommer att ta personlig kontakt med samtliga utbildningsdeltagare ett ½ samt 1 ½ år efter avslutad utbildning. Detta i syfte att uppmuntra och för att kunna utvärdera utbildningen och dess effekter på sikt. Uppföljningen möjliggör även att stimulera till nätverkande och mentorskap.

Vad är målet med Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare?

Målet med basutbildningen är att man efter genomgången utbildning ska kunna hålla i stödgrupper för alla åldrar, med deltagare som lever eller har levt i en socialt utsatt livssituation. Man ska, med den tidigare kunskap, kompetens och erfarenhet man har i ryggen tillsammans med nyvunna kunskaper från basutbildningen, kunna omsätta eget stödgruppsledarskap gentemot olika målgrupper.

Målet med basutbildningen på sikt är – för Hela Människan, Erikshjälpen och Bilda, som i samverkan utvecklat utbildningskonceptet – att stödverksamheter utvecklas utifrån genomgången utbildning, så att individer och grupper i utsatt livssituation, med till exempel eget eller anhörigs risk- eller missbruk, kan få stöd att förebygga ohälsa och förändra sina liv.

 

 

Tematisk utbildning

Vi erbjuder några gånger per år tematisk utbildning för fördjupning inom olika ämnen relaterade till familjearbete. Tematisk utbildning är tänkt att vara ett komplement för den som gått Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare, men även som helt fristående kompetensutveckling.

De tematiska utbildningarna förläggs till olika orter i landet. Vi vill underlätta för så många som möjligt att gå utan att behöva resa så långt.

De teman vi tar upp har sitt ursprung i behov och önskemål som framkommit inom Hela Människans verksamheter. Vår omvärld är både statisk och dynamisk. Vissa delar består över lång tid, andra genomgår ständiga förändringar. Så ser vi även på våra tematiska utbildningar. Något tema kan ha relevans över lång tid och därför återkomma. Annat tema kanske endast blir aktuellt vid enstaka tillfälle.

Har du själv idéer om teman du vill att vi ska ta upp i utbildning? Önskar du att vi arrangerar en tematisk utbildning utifrån någon av idéerna vi listat nedan? Vi behöver din hjälp att se vilka de aktuella behoven är!

Hör gärna av dig till projektansvariga för familjearbetet:

Marie Zingmark Huld

marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

Lisbet Flank

lisbet.flank@helamanniskan.se

 

Exempel på idéer för Tematisk utbildning

Barn & ungdomar

 • Anknytning, utvecklingspsykologi, utvecklingsnivåer
 • Villkor och situationer i dagens samhälle
 • Glömda barn – uppmärksamhet, förhållningssätt

 

Familj och föräldraskap

 • Föräldrastöd
 • Papparoll
 • Skilsmässa, separerade föräldrar
 • Föra barnen på tal-metoden
 • Dysfunktion i familjen

 

Grupp

 • Gruppdynamik
 • Gruppsykologi

 

Kriminalvård

 • Frihetsberövad och anhöriga

 

Livstrauman, sorg och besvikelser

 

Riskbruk, missbruk och beroende i familjen

 • Hur ser vardagen ut för alla berörda?
 • Drogkunskap – påverkan, beteende, bemötande

 

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

 • Psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar
 • Suicid
 • Ätstörningar

 

Salutogent synsätt och förhållningssätt

 

Samtalet

 • Metodik, modeller, verktyg, förhållningssätt
 • Motiverande samtal/MI

 

Våld i nära relationer

 

Leva – inte bara överleva

En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en familj med dysfunktion. De erfarenheterna påverkar deras liv idag.

Leva – inte bara överleva är ett pedagogiskt handledarmaterial som vänder sig till ledare som vill starta stödgrupper. Under två dagar arbetar vi med handledarmaterialet genom att prova övningar, lyssna på föreläsningar och samtala. Materialet vänder sig främst till ledare som vill arbeta med vuxna som vuxit upp i familjer där fokus funnits på olika former av beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Stödgruppen Leva – inte bara överleva är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en familj med dysfunktion och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.

Rapport

Ladda ner uppföljningsrapport från 2015 här:

Uppföljning av kursen Leva – inte bara överleva

 

För Hela Människans utbildningar i övrigt se www.helamanniskan.se/kurser