Värdegrund


Hela Människans värdegrund arbetades fram i en process under åren 2010 – 2011. I detta arbete medverkade 35 verksamhetschefer inom Hela Människan.

Vision

Hela Människans vision är att alla människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap. Varje människa ska veta, att hen har möjlighet till upprättelse oavsett vad man upplevt tidigare i livet. Hela Människan vill verka för att tron på upprättelse ska genomsyra all verksamhet. Alla människor har lika stort och högt värde och ska därför bli behandlade med respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi vill skapa mötesplatser som erbjuder gemenskap.

Vi vill uppmärksamma behov, stimulera och stödja diakonala insatser, utbilda och bidra till ökad kvalitet i arbetet. Vi vill föra en socialpolitisk dialog som medverkar till strukturella förändringar, där erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen.

Hela Människans arbete drivs på ekumenisk grund i samverkan med kyrkor, församlingar och organisationer, men också tillsammans med övriga civilsamhället och det offentliga samhället. Vi vill bidra till att våra huvudmäns och samarbetspartners diakonala arbete utvecklas och fördjupas. Vi vill se och bejaka det friska och fungerande hos varje människa, och bidra till upplevelser av sammanhang och meningsfullhet.

Ändamål
Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Ett mandat för arbetet har getts av våra huvudmän – de flesta kristna samfunden i Sverige.