Projektet ”Unga vuxna i socialt utsatta miljöer”


"Social utsatthet uppstår när människor är alltför beroende av andra personer, för att få ett tillräckligt stöd, vård och omsorg - eller ett "normalt" liv" Antalet människor i social utsatthet ökar i tider av fragmenterade liv. Evangelium är också att hjälpa dem!

Inledning

Under de ett hundra år som Hela Människan varit en social-diakonal aktör i Sverige, har trenderna avseende missbruk, kriminalitet, utanförskap mm förändrats negativt. Exemplen är många och eskaleringen av ungdomsgäng bara det senaste i raden. Ändå har vi tillsammans (Hela Människan och huvudmännen) gjort – och gör – mycket för att motverka socialt utanförskap.

Mycket kan sägas och har skrivits, om social utsatthet. MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilssamhällesfrågor, före detta Ungdomsstyrelsen) släppte en bok för några år sedan som heter ”Att förstå utsatthet”. Där finns en del som kan hjälpa oss att förstå.

Någon har (i korthet) sagt att ”Social utsatthet uppstår när människor är alltför beroende av andra personer, för att få ett tillräckligt stöd, vård och omsorg – eller ett ”normalt” liv” Antalet människor i social utsatthet ökar i tider av fragmenterade liv. Evangelium är också att hjälpa dem!

Vi vill skapa några goda miljöer i länet – låt oss kalla dem fritidsgårdar, även om den etiketten kan föra tanken fel – där unga vuxna i sådan utsatthet möter medmänniskor som ger dem möjlighet att återta makten över sina liv. Framförallt behövs vuxna, då många unga vuxna idag saknar tillitsfulla kontakter med en vuxenvärld som bryr sig om dem i deras vardag.

Just nu pågår en förstudie som efter halvårsskiftet 2021 ska leda fram till etableringar av sådana fritidsmiljöer, ex i formen av fritidsgårdar.

Förebilden

Vår förebild är fritids­gården Underground i stadsdelen Råslätt – Jönköping – som sedan femton drivs av Råslätts Församlings­gemenskap (SAM/EFK), i samarbete med Jönköpings kommun. Utifrån en holistisk människosyn har de skapat en drogfri miljö som ger ungdomar utan vuxenstöd, en positiv fritid. Verksamheten bedrivs med öppna kanaler mellan kyrka, muslimsk församling, studieförbund, skola, socialtjänst, arbets­förmedling och polis. De har rönt mycket stor, positiv uppmärksamhet med besök från media, lokala myndighetsföreträdare (både tjänstemän och politiker), länsstyrelsen (landshövdingen), regionen (toppolitiker och -tjänstemän) och på regeringsnivå med statsråd och talman. De har bevisligen förhindrat kriminalitet, såsom bilbränder och narkotikahandel, mm samt fått många unga vuxna på fötter och blivit en trygghetsfaktor i samhället.

I projektet kommer de att bidra med sina erfarenheter och som mentorer.

På flera orter

Vi vill nu skapa fler sådana miljöer, utifrån lokala förut­sättningar men utan att duplicera. Vi vet att det på flera håll i länet finns kyrkor som vill ge stöd till målgruppen, men man behöver resurser att komma igång. Som läns­organisation i Jönköpings län vill vi vara en sådan resurs och katalysator som hjälper kyrkor och församlingar på lokal nivå att lyckas i sin strävan.

Slutmålet är etableringar av sådana miljöer (typ fritidsgårdar eller motsvarande) där unga vuxna kan mötas tillsammans med vuxna i tillitsfulla och hållbara nätverk. Vi vill ge dem goda förebilder som bland annat visar att konflikter kan lösas genom samtal och demokrati, att myndigheter faktiskt lyssnar, att det är möjligt att byta uppfattning, etc. Att respekt från andra bottnar i eget ansvarstagande och förändringsbenägenhet.

Vi vill skapa sådana fritidsgårdar på minst två-tre orter i länet.

Innehållet

I demokratisk ordning och utifrån en överenskommen värdegrund vill vi påverka attityder, relationer och psykiskt mående. Förhållningssättet ska vara inkluderande och stödjande och gärna påverka både skolgång och anställningsbarhet. Fritidsgården ska ägas och styras av huvudmännen i nära samverkan med övriga civilsamhället (studie­förbund, andra religioner, föreningsliv), näringslivet och sociala företag samt offentligt samhälle (socialtjänst, integrationsenheter, skolor, polis, kommunala bostadsbolag, arbetsförmedling, mm) – gärna i formen av IOP.

Verksamheten kan innehålla allt från stöd i övningskörning och relationsfrågor till motverkande av kriminalitet och segregation.

Ambitionen är att stödja unga vuxna genom hållbara kontakter med kloka och mogna vuxna, inte att bara vare en ”öppen verksamhet”.

Förstudien

Projektet har en förstudiefas och en etableringsfas. Etableringsfasen är tänkt att genomföras i ett projekt med stöd från allmänna arvsfonden och inledas under andra halvåret 2021. Förstudien som pågår fram till dess ska ta fram kunskaps- och fakta­underlag för etableringsfasen. Förstudien finansieras på annat sätt.

I förstudien ingår säkrandet av samarbetspartners som inte bara äger verksamheten organisatoriskt, utan i själ och hjärta. Det som behövs är människor som brinner för unga vuxna och deras situation. Därigenom tryggas en långsiktighet och hållbarhet. Tillsammans med dem vill vi göra en kapacitets- och behovsanalys utifrån lokala behov och förutsättningar och tillsammans med dem vill identifiera vilka unga vuxna i målgruppen som tillsammans med övriga aktörer ska samverka i etableringen.

Tillsammans vill vi förankra värdegrund, organisation, ansvarsfördelning, målsättning och andra samarbetspartners enligt ovan. Vi vill fördjupa insikten hos samtliga aktörer att samverkan och samarbete mellan civil­samhälle, offentligt samhälle och näringsliv har många positiva effekter. En viktig strävan är att få parterna att bilda ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Tillsammans vill vi också hitta de unga vuxna som måste vara med i både förstudie och etableringsfas.

Avslutning.

Hela Människan är initiativtagare och ägare av förstudien. Vi tar ansvar för finansiering tillsammans med andra. Vi vänder oss till den lokala kyrkan/församlingen och deras samfund för samarbete. Vi tror att projektet kan hjälpa enskilda, unga vuxna till ett bättre liv. Vi tror också att lokala församlingar på det sättet blir ljus och salt i världen.

Tillsammans hjälper vi varandra.

Rolf Gard
konsulent på Hela Människan
tel 0706-85 95 37
Epost: rolf.gard@helamanniskan.se