Lokala barnstödsnätverk


Sedan många år har vi drivit ett regionalt nätverk i Jönköpings län, men nu vill vi göra det på kommunnivå. Nätverken är mötesplatser för offentlig och ideell sektor där man möts till lokal samverkan, erfarenhetsutbyte, fortbildningar och annat.

Avsiktsförklaring

Alla människor har ett högt egenvärde, oavsett ålder, etnicitet, kön och bakgrund. Ändå finns det grupper i samhället som har ett extra stort behov av stöd och hjälp. Till dem hör människor som lever i social utsatthet, men också barn och unga i allmänhet. För dem är familjen/nära anhöriga extra viktiga. Att vara barn och leva i en familj i social utsatthet berör oss därför extra mycket och vi vill ge dem de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Vi vill arbeta för goda insatser som stärker det tidiga livets villkor.

I det offentliga samhället styrs insatserna gentemot dessa människor av lagar och regler, och det är kommunerna som har ansvaret för att detta sker. Även i civilsamhället finns det många grupper med stödjande verksamheter. Hela Människans huvudmän, kyrkor och församlingar, är exempel på sådana. Grunden för det arbetet är det bibliska uppdraget att hjälpa sin medmänniska.

Många erfarenheter visar att barn och familjer i behov av stöd, får det bättre när civilsamhället och det offentliga samhället samverkar. Barnstödsnätverken tar sikte på en sådan samverkan. Samverkan innebär att båda parter strävar efter att hitta möjliga och framkomliga vägar – för att ge barnen och familjerna bästa möjliga stöd. Samverkan innebär inte att någon av parterna gör avkall på det som styr och reglerar respektives uppdrag eller förutsättningar.

Exempel på samverkansinnehåll

I många fall är tystnadsplikt en förutsättning för samverkan. Men kännedom om varandras möjligheter och verksamheter innebär att man kan hänvisa till varandra när det passar. Exempelvis kan en familjepedagog på en familjecentral, tipsa en familj som i hög grad saknar kontakter med andra i samhället till mötesplatser i kyrkorna. Och omvänt kan det finnas situationer där en mamma utsätts för ex. våld i en nära relation och där då ledare i kyrkan vet vägen till hjälp och stöd i det offentliga.

Att lära känna varandra över gränserna (myndighet/kyrka) kan därför ha ett självändamål och skapa förståelse för den motsatta partens förutsättningar. Man kan också i ett barnstöds­nätverk mötas till fortbildningar som gynnar deltagarna, ex om ANDTS – frågor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel).

Regionala erfarenheter

Hela Människan i Jönköpings län leder sedan början av 2000-talet ett regionalt barnstöds­nätverk på dessa grunder. Förutsättningarna för varje mötestillfälle är att man möts utan kostnad. Den egna insatsen är den tid man lägger på sitt deltagande – och nivån avgör man själv. Deltagarna ansvarar själva för sina reseomkostnader. Här kan du ladda ner en enkel presentation av hur Barnstödsnätverket i Jönköpings län fungerar.

Vi har med tiden upptäckt att lokala nätverk har fördelar som kan vara svåra att nå på ett regionalt plan. En sådan fördel är lokalkännedom, både om personer och verksamheter. Vi vill därför ta med oss våra erfarenheter och verka för att det i länen bildas lokala barnstödsnätverk. Ambitionen kan vara att träffas under ett par timmar, någon gång per termin.

Vill du vara med och starta detta i din kommun? Att mötas representanter från kommun och kyrka, för att samtala om samverkan och möjligheter i att bilda ett lokalt barnstödsnätverk? Förslaget är att barnstödsnätverket äger sig självt, men att det från tid till annan beslutas vem som ansvarar för att driva det vidare.

Att det bildas lokala barnstödsnätverk innebär inte att det regionala nätverket läggs ner. Tvärtom kan det vara en fördel att också mötas regionalt och få ett större sammanhang och fler erfarenheter från andra orter. Genom deltagande av lokala nätverk så kommer också det regionala nätverket att stärkas, genom fortbildningar och erfarenhetsutbyten.

Hela Människan

Vi strävar efter ett mångfaldsperspektiv och utgår från en holistisk syn där människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas. För att lyckas ska vår strategi kännetecknas av lärande, före­byggande och opinionsbildande aktiviteter där vi med ett salutogent förhållningssätt skapar delaktighet med våra samarbetspartners och uppdrags­givare.

En annan förutsättning för att lyckas i verksamheten är att ha ett lärande förhållningssätt. Därför behöver vi kontinuerligt delta i olika former av kunskaps- och erfarenhetshöjande åtgärder och ta del av olika aktuella forsknings- och utvecklingsresultat. Detta vill vi sedan föra vidare till andra aktörer i civilsamhället och framförallt våra huvudmän.