Samverkan mot trafficking


År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking – ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår. Samarbetet pågick under tre år. Utvecklingspartnerskapets arbete är organiserat i tre temaområden:

Myndighetssamverkan mot människohandel

Målet för temaområdet är att inom Stockholms, Skånes och Västra Götalands län effektivisera lagföringen av förövare, förbättra stödet till de personer som utsatta för människohandel samt möjliggöra ett värdigt och organiserat återvändande till ursprungs- eller tredje land. Myndigheterna kommer också att bedriva kunskaps- och metodutveckling utifrån myndigheters praktiska samverkan.

Aktion Värdigt Liv – Nätverk av ideella organisationer

Målet är att fokusera på återvändarprocessen, och utveckla ett nätverk av stödfunktioner, före och vid återvändandet, som inkluderar skyddat boende och möjligheter till arbete och studier. Nätverk håller på att byggas upp, både nationellt och internationellt, av ideella organisationer som arbetar mot människohandel. Regionala resursteam, bestående av myndigheter och ideella organisationer, håller på att skapas för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa människor som är utsatta för människohandel.

Opinionsskapande och medvetandegörande

Målet är att skapa en kvalificerad plattform för samhällelig debatt, medvetandegörande och attitydpåverkan hos myndigheter, organisationer och den enskilda människan. En uppskattad utställning om trafficking med kompletterande programverksamhet hölls på Världskulturmuseet i Göteborg, 2006.

 

Nätverk över gränserna

Samverkan mot trafficking är ett utvecklingspartnerskap inom den Europeiska socialfondens Equalprogram. Partnerskapet består av Baltic Fem, Caritas Sverige, Hela Människan, Kvinnoforum, Manliga nätverket, Polismyndigheten i Västra Götaland, Prostitutionsenheten Stockholms Stad, Södermalms Baptistförsamling, Världskulturmuseet/Statens Museer för Världskultur och Åklagarmyndigheten.

Samarbetspartners finns i Italien, Lettland och Grekland.

Syftet med det transnationella samarbetet är att öka medvetenheten om människohandel och utbyta erfarenheter på myndighets- och gräsrotsnivå. Samverkan mot trafficking delfinansieras av EU/Europeiska socialfonden.

För mer information besök projektets hemsida >>

Ladda ned pdf-fil Samverkan mot trafficking >>

För mer information kontakta:
Örjan Wallin
08-691 06 65