Styrelse


Styrelsen ska:

 • Leda verksamheten i samverkan med Hela människans riksenhet och övriga enheter enligt samverkansavtal.
 • Framlägga ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport vid stämman.
 • Verkställa av stämman fattade beslut.
 • Ansvara för enheten, dess ekonomi och personal.
 • Fastställa organisationsplan.
 • Anställa föreståndare och övrig personal.
 • Fastställa delegationsordning för ekonomiärenden.
 • Tillse att relevant lagstiftning följs.
 • Ansvara för att det finns kollektivavtal och anställningsbevis för samtliga anställda.
 • Besluta i fråga om samverkansavtal
 • Fastställa arbetsordning för arbetsgivardelegation, utskott, kommittéer och råd.
 • Utse representanter i olika samarbetsorgan.
 • Ansvara för enhetens arkiv.

 

Styrelsemedlemmar för Hela människan Sala och Heby 2023

Peder Möller, ordförande, Centrumkyrkan, Heby

Lennart Bonnevier, ekonomiansvarig, Betaniaförsamlingen, Möklinta

Ellen Röjerås, sekreterare, Missionsförsamlingen, Huddunge

Ingvar Johansson, Missionsförsamlingen, Möklinta

Daniel Lindeman, Pingstförsamlingen, Sala

Solweig Möller, Centrumkyrkan, Heby

Camillha Fahlberg, Pingstförsamlingen, Sala

BerntErik Rutström, Västerlövsta församling

Elisabeth Nilsson, Svenska kyrkan, Västerfärnebo