Reflekterande gruppsamtal


Reflekterande gruppsamtal

Förbered samtalet med att fastställa den frågeställning ni ska prata om.

Dela in deltagarna i två grupper. En grupp som äger frågan och en grupp som speglar och reflekterar.

Placera de båda grupperna så att de inte har ögonkontakt med varandra mellan grupperna.

Steg 1 ca 8 – 10 min

Den frågeägande gruppen samtalar om aktuell fråga.

Den speglande gruppen lyssnar till vad som sägs och noterar hur samtalet förs. Fokusera på både sak och process.

Steg 2 ca 8 – 10 min

Ordet går till den speglande gruppen som speglar den frågeägande gruppens dialog genom att samtala om hur man upplevde samtalet. Hur fördes samtalet och vad samtalade de om. Det är också viktigt att den speglande gruppen bidrar med egna synpunkter i själva sakfrågan.

Förslag till frågeställningar att utgå ifrån:

  • Hur var samtalsklimatet?
  • Samtalade de om frågan?
  • Vilka tankar fick du under samtalet?

Steg 3 ca 8–10 min

Ordet går nu tillbaka till den frågeägande gruppen som fortsätter sitt samtal med hjälp av de synpunkter de fått från den speglande gruppen.

Börja gärna med en avstämning_

  • Vilka synpunkter från den speglande gruppen kan vara till nytta i vårt fortsatta samtal?

Fortsätt sedan samtalet utifrån aktuell frågeställning.

Steg 4 ca 5 min

Båda grupperna samlas nu för ett avslutande gemensamt samtal.

  • Hur kändes samtalen i stort?
  • Är den frågeägande gruppen hjälpt av de synpunkter de fick?
  • Vad har vi lärt oss av samtalen?