Rapporter


Vi rekommenderar både våra egna och andras rapporter för att få faktaunderlag.

Hela Människans rapporter

För att ta reda på hur det såg ut i äldreomsorg/hemtjänst gjordes, i samarbete med Karolinska Institutet och Riddargatan 1 – Mottagning för alkohol och hälsa, två studier som delges i följande rapporter:

*Äldre, alkohol och hälsa – Intervjuer med olika yrkesgrupper inom hemtjänsten om deras erfarenheter av och uppfattning om riskbruk av alkohol bland äldre brukare (2014) Intervjuer Rapport Ladda ner rapport här! (PDF)

 *Äldre, alkohol och hälsa – En övergripande beskrivning av aktuell kunskap med koppling till behoven inom äldreomsorgen (2014) Ladda ner rapport här! (PDF)

Med de två studierna ovan som grund genomförde vi några testutbildningar med omsorgspersonal, arbetsledare och chefer inom hemtjänst. Genom studier och utbildningar fann vi en del problemområden.

 • Förändrade alkoholvanor
 • Ökad alkoholkonsumtion bland äldre
 • Kunskapsbrist om:
  • hur äldres hälsa och välfärd påverkas av riskbruk respektive högkonsumtion.
  • vad hemtjänsten kan eller får göra för att främja äldres hälsa genom förändrade alkoholvanor, och hur man ger äldre med alkoholproblem en god omsorg.
 • Avsaknad av väl kända, förankrade och gemensamma tydliga riktlinjer och regelverk för hur äldres riskbruk ska hanteras (gäller alla tjänstenivåer)
 • Saknas ordentliga rutiner för kontakt mellan hemtjänst och sjukvård (både primärvård och specialistvård) och fungerande samverkan mellan hemtjänst – sjukvård
 • Behov av personalkompetens för området äldre och alkohol inom hemtjänsten

Vi ställde oss frågan hur vi, Hela Människan, på bästa sätt skulle kunna möta dessa problemområden och bidra till god framtida omsorg om äldre, i relation till riskbruk av alkohol. Vi drog slutsatsen att situationen för hemtjänstpersonal och policyfrågor blev för stort och perifert område för Hela Människan som ideell aktör att gå vidare med och vi valde därför att gå vidare på annat sätt, med det förebyggande koncept du just nu tar del av. Utifrån de behov vi såg föreslår vi ändå följande för hemtjänsten:

 • Personalutbildning
 • Gemensamma riktlinjer
 • Att frågan prioriteras av både beslutsfattare och chefer med yttersta ansvar i kommunerna
 • Att frågan lyfts på nationell nivå, med uppdrag till berörda myndigheter

Om du som läser detta är verksam inom äldreomsorg, eller ser det som en arena för att sprida information om Äldres hälsa och alkohol, då kan följande frågor vara en idé att själv reflektera över, eller använda för dialog i sammanhang med personer verksamma inom äldreomsorg.

 • Hur går dina tankar när du läst studierna eller de nämnda problemområdena? Berätta och lyssna till varandra i smågrupper.
 • Hur ser du på problematiken, utifrån dina perspektiv och erfarenheter? Finns det något just DU vill och kan göra? Tänk till, berätta och lyssna till varandra i smågrupper.

 

Ytterligare en studie gjordes, i fortsatt samarbete med Riddargatan 1/Centrum för psykiatriforskning samt med stöd av medel från Folkhälsomyndigheten, för att få en vetenskaplig grund för Hela Människans fortsatta arbete:

*Är alkohol skadligare för äldre hälsa? En analys av kunskapsläget (2016) Ladda ner rapport här (PDF)

Rapporten sammanfattas i följande sju punkter:

 1. Alkoholkonsumtionen har ökat bland äldre och fler har en riskfylld konsumtion, samtidigt som konsumtionen har minskat i övriga åldrar. De alkoholrelaterade skadorna har också ökat bland äldre.
 1. Vid ett och samma alkoholintag tenderar alkoholhalten i blodet att bli högre när man blir äldre.Vid ett normalt åldrande beror det framför allt på en minskad muskelmassa (mindre utspädningsvolym), snarare än åldersbetingade skillnader i förmågan att bryta ner alkoholen.
 1. Forskning om alkoholens sjukdomsframkallande effekter är nästan uteslutande baserad på yngre och medelålders personer. Det finns dock ingen anledning att anta att alkohol även hos i övrigt friska äldre skulle vara mindre skadligt än bland medelålders, utan snarare tvärtom, eftersom kroppens reparerande förmåga minskar med åldern.
 1. Majoriteten äldre har någon sjukdom. Alkohol förvärrar många sjukdomars symptom och sannolikt även prognos, och är en viktig anledning till att äldre kan tåla mindre alkohol.
  En betydande andel av akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Alkoholens betydelse för läkemedelsorsakade sjukdomar verkar vara underskattat och inte sällan förbisett i sjukvården. Detta trots att alkoholen är den vanligaste ”drogen”, även bland äldre, och påverkar läkemedlens effekter redan vid måttlig alkoholkonsumtion.
 1. Nationella riktlinjer för vad som är en skadlig alkoholkonsumtion finns i flera länder, dock inte i Sverige. Även i de länder där rekommendationer finns, saknas i allmänhet riktlinjer för äldre.
 1. Äldres alkoholkonsumtion missas ofta i sjukvården. Behandling av äldres alkoholproblem har dock visat sig vara minst lika framgångsrik som bland yngre.

 

Andras rapporter

Alkohol och äldre

Forskningsrapport (2019) som sammanställts av ett internationellt forskarteam. Rapporten belyser alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre, på både kort och lång sikt. Alkoholpolitiska åtgärder presenteras och nationella initiativ som syftar till en sänkt alkoholkonsumtion lyfts fram.

https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/alkohol-och-aldre/

 

Alkoholkonsumtion och risknivåer – Kunskapsunderlag och förslag till rekommendationer

Forskningsrapport (2018) från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/alkoholkonsumtion-och-risknivaer-rapport-2018.1.pdf

 

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapporter 2017 och 2018

Socialstyrelsen redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om personer 65 år eller äldre.

I rapporten 2017 se särskilt sid 18–21, där det under rubriken Äldre och alkohol talas om ökningen av skadligt bruk och missbruk, samt visas statistik över vård för alkoholberoende och alkoholrelaterad dödlighet.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-2.pdf

I rapporten 2018 se särskilt sid 8, 14–25 och 41, under rubrikerna Helhetssyn saknas för äldre med missbruksproblem, Hälsosamt åldrande – och ohälsosamma levnadsvanor bland äldre, Allt fler äldre vårdas på grund av alkoholmissbruk och Sammanfattande iakttagelser.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-7.pdf