Metoder för att lyfta fram mångfalden i en grupp


Att ta vara på mångfalden i grupp genom värderingsövningar

Vi människor är lika på många olika sätt och på samma gång olika på många sätt. Här nedan finns några metoder som hjälper oss att lyfta upp olika perspektiv och tankar som finns i gruppen. Här finns inga rätta svar, syftet är att på ett åskådligt sätt synliggöra dessa olikheter, denna mångfald av synpunkter, värderingar och åsikter som finns.

 

Övning 1 Fyra hörn.

Syfte:

Att synliggöra den mångfald av åsikter, värderingar och perspektiv som finns i gruppen.

Material:

En tom golvyta

Övningen:

Vid en fyra-hörn övning ger ledaren gruppen fyra valmöjligheter utifrån en given situation eller fråga som gruppen ska samtala om. Det kan till exempel handla vad som är viktigast för mig när jag kommer till Hela Människans verksamhet.

Ställ frågan och be deltagarna fundera över vilken av följande påstående som passar bäst på dem.

  1. Att någon ser mig och hälsar mig välkommen.
  2. Att jag har en plats där jag kan vara oavsett i vilket skick jag är.
  3. Att jag kan få hjälp med mat och kläder
  4. Något annat

Berätta att de ska ta ställning till frågan genom att placera sig i olika hörn av rummet. Visa var de olika alternativens hörn är.

Därefter för deltagarna gå till det hörn av rummet som motsvaras av den åsikt man har. Låt de olika hörnens deltagare samtala med varandra om varför de har valt just det hörnet. Lyft upp samtalet till hela gruppen och inbjud till någon deltagare från varje hörn att berätta var de placerat sig just där. När deltagare från de olika hörnen har delat med sig av hur de tänkte kan du fråga om det är någon som vill byta hörna efter att ha lyssnat på de andra.

 

Övning 2 Linjen

Syfte:

Att synliggöra nyanserna i olika åsikter och värderingar.

Material:

En tom golvyta

Linjeövningen är en värderingsövning som kan varieras nästan i det oändliga. Be deltagarna att föreställa sig att det går en linje rakt över golvet och i ena änden av linjen markerar ”Ja, jättemycket” och den andra änden av linjen markerar ” Nej, inte alls.

Ställ sedan ett påstående eller en fråga som de ska ta ställning till. Nu ska de ställa sig på den plats på linjen som överensstämmer med den egna uppfattningen om påståendet eller frågan. När alla har placerat sig kan du som ledare fråga någon om de vill säga några ord om varför de står där de står. Det är alltid ok att säga pass när frågan kommer eftersom de ju redan tagit ställning. Den fysiska linjen visar tydligt på variationerna och nyanserna som sedan kan tas fram i samtalet.

Det går alldeles utmärkt att använda samma frågor eller påstående som i Fyra-hörn övningen.