Innehåll i materialet


Grundsyn och pedagogik
– Stödgruppen som metod
För barn som lever i en familj med krångel och trassel kan det kännas skönt att mötas och prata med andra barn som delar samma erfarenhet av livet. De kan känna igen sig i varandra och på så sätt se att de inte är ensamma om sina upplevelser. Syftet med materialet är att förmedla en ökad självkänsla och att lasta av den skuld som barnen känner. Genom lek, övningar och samtal så får barnen hjälp att bearbeta sina erfarenheter.

– Barnkonventionen
FN:s barnkonvention är en självklar grund i materialet. Konventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter och ska bemötas med värdighet. Konventionen lyfter fram vikten av att barnets bästa alltid ska komma i första hand.

KASAM – känsla av sammanhang
Linus och Lina vilar på det salutogena förhållningssättet, att ta vara på det friska. KASAM bygger på begreppen; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Är dessa tre kriterier uppfyllda finns goda möjligheter att hantera svåra saker i livet.

– Upplevelsebaserad pedagogik
Uppleva-beskriva-begripa-förbättra.
Materialet utgår från barnets egna upplevelser och erfarenheter i relation till materialets olika teman. Genom övningar, lekar och skapande får barnen beskriva sin verklighet. Också genom att åskådliggöra sina egna erfarenheter, möta de andra deltagarnas berättelser och spegla alltihop i enkla förklaringsmodeller och teorier, ökar barnets förståelse av den egna situationen.

Lina och Linus – Hela Människans barnstödsmaterial baseras på två delar. Dels ett fysiskt ledarhäfte med upplägg för tio teman dels en webbaserad del med ytterligare övningar och fördjupning för ledarna.

Inledning
Inledningen handlar bland annat om förhållningssätt till barnen. Om att ha ett barnperspektiv och att vi måste arbeta med att se saker och ting genom barnets ögon.

I Inledningen tas även upp vilket förhållningssätt en ledare ska ha och hur man använder metodmaterialet.

Där tas också upp strukturen för gruppträffarna, exempelvis hur man landar mjukt i gruppen genom en fikastund då alla känner sig sedda. Här tas även upp syftet med exempelvis övningar, rörelselekar och gruppregler.

I inledningen lyfts även vikten av att lägga tid och omsorg om miljön som gruppträffarna hålls i. Kanske kan man göra ett rum fint och inbjudande med enkla medel som kuddar, tyger och gosedjur.

– Tema 1 – Introduktion
Vi skapar en välkomnande miljö, börja lära känna varandra och får möjlighet att berätta varför vi är med i stödgruppen.

– Tema 2 – Känslor
Alla känslor är okej! Känslor är aldrig rätt eller fel, de bara är! Vi pratar om olika känslor vi kan känna och identifierar de fyra grundkänslorna.

– Tema 3 – Jag och min familj
Vi vill skapar möjlighet för barnen att förstå att familjer ser olika ut och att det är okej.
Vi samtalar också om vad som kan vara bra i en familj och vad som kan vara jobbigt.

– Tema 4 – Krångel och trassel
Vi pratar om olika krångel och trassel som kan finnas. Här får de berätta om på vilket sätt det krånglar och trasslar hemma. Vi vill skapa trygghet och hopp om att barnen inte behöver lösa föräldrars- eller familjen problem utan kan ta hjälp av andra vuxna. De är inte ensamma.

Tema 5 – Jag duger som jag är
Många av de barn vi möter har en skev självbild eftersom de saknat vuxna att spegla sig i och få bekräftelse av. Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära känna sig själva och att de ska få upptäcka, uttrycka och bejaka sina positiva sidor.

– Tema 6 – Vem bestämmer?
Vi vill stärka barnen i att säga ja och säga nej till det som de själva får bestämma över. Varje barn äger sin egen kropp och ingen får gå över den gräns som barnet själv sätter. Ibland är det svårt att veta vad ens gränser går så det pratar vi om och tränar på.

– Tema 7 – Det är inte mitt fel!
Vi vill minska barnets ansvar och känsla av skuld över det som inte fungerar hemma. Vi pratar om vikten av att ha någon vuxen att prata med och hjälper barnen att se vilka de är.

– Tema 8 – Hemligheter
Vi vill prata med barnen om bra och dåliga hemligheter. Ett barn ska aldrig behöva bära sådant som är de vuxnas ansvar och aldrig behöva känna att de röjer ett “förtroende” som föräldrarna har gett dem.

Tema 9 – Skydd
Vi vill synliggöra och bekräfta de strategier barn använder för att skydda sig själva. Vi pratar om vikten av att ha någonstans att söka skydd.

– Tema 10 – Vår tid tillsammans – avslutning med en anhörig