Värdegrund


K R A F T

K änsla
Känsla av sammanhang, empati och engagemang

R
espekt
Människan har ett okränkbart värde och alla ska därför mötas med respekt

A
nsvar
Makt över och ansvar för sitt eget liv.  Ta ansvar och ge ansvar

F
ramtid
Framtid och hopp för varje människa. Att aldrig ge upp.

T
illit
Det finns en kraft som är starkare än oss själva. Tillit, tro och förtroende är grunden.