Höstmöte 15 november


Tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete!
Höstmötet riktar sig till ombud för huvudmännen för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Höstmötet är dock öppet för alla (obs bara ombud som har beslutande rätt)

TILL HUVUDMÄNNEN FÖR HELA MÄNNISKAN HUDDINGE-BOTKYRKA-SALEM
Tiden närmar sig för höstmötet för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem. Vi har detta möte för att kunna besluta om rambudget och verksamhetsplan i god tid före kommande verksamhetsår. Förslag kommer att skickas ut till huvudmännen cirka en månad innan mötet. Huvudmännen skickar sedan handlingarna vidare till anmälda ombud.

Vi kallar till höstmöte måndagen 15 november 2021 i  Stuvstakyrkan, Mellanskogsvägen 1-3.

Tider för kvällen
18.00 Fika
18.45 Inledning
19.00 Mötesstart
20.30 Avslutning

Enligt stadgarna utser huvudmännen ombud enligt följande:
* Huvudman med upp till 100 medlemmar: tre ombud
* Huvudman med 101-500 medlemmar: fyra ombud
* Huvudman med 501-1 000 medlemmar: fem ombud
* Huvudman med över 1 000 medlemmar: sex ombud

Ledamot av enhetens styrelse eller anställd av densamma kan inte utses som ombud eller ersättare till
stämman. Vi utgår ifrån att de ombud som var utsedda till årsstämman i april 2021 är samma ombud
som kommer att närvara på höstmötet. Vi ser gärna att huvudmännen strävar efter att samtliga
ombud man har rätt till, utses.