Glömda barn


Glömda barn är ett begrepp som vi använder inom de verksamheter som finns till för att ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med dysfunktion. När det i familjen finns missbruk, våld, kriminalitet, psykisk ohälsa, uppslitande skilsmässa med mera, då kommer barnen lätt i skymundan, deras behov ses inte och tillgodoses inte, de blir glömda.

Glömda barn lever i en utsatt situation. De iklär sig ofta rollen att ta över det vuxenansvar som ligger på föräldrar och andra vuxna i deras närhet. Att som barn leva under dessa förutsättningar medför påtagliga risker för egen ohälsa och att själv hamna i destruktiva livsmönster.

Vi vill genom Hela Människans verksamheter se och synliggöra glömda barn och ungdomar. Vi erbjuder stödjande sammanhang och vuxenrelationer, som kan komplettera eller kompensera det de inte kan få i sina familjer. Vi vill bidra med trygghet, närhet och kärlek. Vi vill ge dem uppmuntran och uppskattning och vi vill också förmedla kunskaper och verktyg som underlättar för dem att förstå och klara av sin vardag och ta sig vidare framåt. Vi vill genom gemenskap och aktiviteter visa att vi tror på dem. Vi vill förmedla hopp.

För att få kännedom om och komma i kontakt med verksamheter som bedrivs av lokala enheter inom Hela Människan, med inriktning på glömda barn – barn- och föräldrastödsgrupper och annan barn- och föräldrastödjande verksamhet – se Våra enheter som arbetar med familjearbete.

Vill du göra en insats för glömda barn? Arbetar du inom sociala myndigheter, skola, polis eller kyrka? Är du som anställd eller på ideell bas verksam inom idrottsrörelse eller annan ideell förening? Eller vill du som enskild person göra skillnad för barn i utsatt livssituation? Då har vi följande att erbjuda:

  • Hela Människans barnstödsledarutbildning – Linus (Vilande)
  • Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare
  • Tematisk utbildning: Olika ämnen relaterade till barn, familj, anhörig och social utsatthet
  • Pusselbitar till stödverksamhet för barn och ungdomar – Erfarenhetsbaserade tips och idéer för ledare: Ett häfte framtaget i samarbete mellan Hela Människan och Erikshjälpen, för att ge inspiration att starta och bedriva stödverksamheter – Beställ tipshäftet här
  • Vara Vettig Vuxen: Kurs för vuxna som vill vara vettiga vuxna och stödja barn och ungdomar som lever i socialt utsatt situation
  • Leva – inte bara överleva: Utbildning för att kunna hålla stödgrupper för vuxna glömda barn