framSTEG


Motivation. Utveckling. Arbetsliv.

Hela Människan arbetar i verksamheten framSTEG med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Målet för arbetet är att minska utanförskapet och att öka andelen ungdomar i arbete eller studier. I verksamheten arbetar man efter en pedagogiskmodell som bygger på arbete i grupp samt individuella coachningssamtal. Deltagarna ingår i ett 16 veckor långt program, varav de första 10 veckorna består av en utbildningsdel och resterande veckor ägnas åt arbetsplatspraktik. På de Hela Människan enheter som bedriver verksamheten är det en coach anställd specifikt för uppdraget.

Bakgrund
Verksamheten har utformats av Hela Människans riksenhet tillsammans med tre Hela Människan enheter i landet då under namnet ”I´m moving on” – din väg till ett framtida arbetsliv. Verksamheten bedrevs ht 2011 och vt 2012 som ett pilotprojekt på Hela Människans enheter i Enköping, Umeå och Örebro. Dessa Hela Människan enheter driver även fortsatt framSTEG.

Syfte med verksamheten
Syftet med projektet är att stärka deltagarnas egna resurser för att på så sätt förhöja deras självbild, skapa motivation samt ge dem en bättre förståelse för hur de fungerar både på individ- och gruppnivå. Genom att ge deltagarna större kunskaper kring människors beteende, tankar och känslor utifrån olika situationer och förutsättningar, förhöjs även deras möjlighet att tydligare se sin egen roll i relation till sin omgivning. Utöver detta, läggs stor vikt vid att skapa goda vardagsrutiner i form av kost, motion och hälsa. Projektet ser på så vis till individen som helhet.

Målsättningen är att varje deltagare som genomgått utbildningen ska känna sig stärkt samt ha en tydligare plan för hur han/hon ska lyckas förverkliga sig själv samt sina mål inför framtiden.

Ämnen som behandlas under utbildningen

  • Tanke- och beteendemönster
  • Kommunikation
  • Gränssättning
  • Mål, vision och framtid
  • Mina resurser
  • Hälsa (kost, motion, sömn, stress mm)

Övrigt som ingår i utbildningen

  • Studiebesök
  • Besök av inspiratörer
  • Arbetsplatspraktik

Framtid
Hela Människans riksenhet vill sprida modellen inom organisationen, men också till organisationens huvudmän. Modellen kan med fördel användas av de Hela Människan enheter som vill utveckla sin redan befintliga verksamhet och/eller utöka sin målgrupp.

Här kan du ladda ner manualen för framSTEG

Manual framSTEG