Här finns vi

Verksamhetsberättelse

 

Statistik för Hela Människan-RIA i Falköping
År Ant besökare Varav kvinnor ca Ant luncher Ant Frukost S:a måltider Kommentar Antalet volontärtimmar
2018 4942 220 2889
2019 4466 440 2839 520
2020 2595 207 2022 1431 3453 Pandemi/uteservering 240

Verksamhetsberättelse för Hela Människan RIA i Falköping för
verksamhetsåret 2020

Hela Människan RIA i Falköping startades 1978 av Svenska Kyrkan och
frikyrkorna i Falköping. Man tog då solidariskt ansvar att driva verksamhet på
kristen grund bland missbrukare inom Falköpings Kommun.
Idag vänder vår öppna verksamhet sig till människor som på grund av
hemlöshet, kriminalitet, drogproblem, samsjuklighet eller brist på fungerande
nätverk befinner sig i en socialt utsatt livssituation.
Verksamheten har under året haft tre anställda:
Verksamhetschef Anders Nilsson samt Emma Wirf och Susanne Selander.
Under året har Emma under viss period varit permitterad på grund av pandemin
och vi har fått stöd från Tillväxtverket.
Utöver det stöttas verksamheten med volontärer. Tillsammans utför de ett
fantastiskt arbete.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Peter Jorméus, ordförande
Barbro Westergren, kassör
Ingrid A. Jarlsson
Eje Bohman
Eva Johansson

Bengt-Arne Andersson, revisor
Birgit Pryssander, revisor
Henry Karlsson, revisorssuppleant

Styrelsen har under haft 3 protokollförda styrelsemöten samt ett antal informella
kontakter inom styrelsen.

Verksamhetsåret 2020 präglades hårt av Covid-pandemin.
Planerad verksamhet kunde inte genomföras.
Från den 6 april nödgades vi stänga alla inomhusaktiviteter och fick tänka i
andra banor för att kunna hålla acceptabel verksamhet för våra gäster.
Vi köpte ett större tält och flyttade ut verksamheten den 22 april som pågick till
1 oktober då smittspridningen minskade.
Under denna period tillhandahöll vi matlådor och hjälp med tvätt av kläder samt
möjlighet till dusch.
Den 10 november ökade smittspridningen och vi fick återgå till matlådor och
tvätt av kläder.
Under året har medarbetarna haft telefonkontakt för de som behövt någon att
prata med.
Vi har även stöttat kyrkornas stöd till äldre genom ”Mathjälpen”.
Årets julbord ersattes i år med ett 40-tal matiga julsmörgåsar som delades ut i
entrén den 22 december under lite julmusik från vårt fönster.
Onsdagen den 9 december var Pernilla Wadebäck från P4 Skaraborg hos oss för
ett reportage kring vår utdelning av matlådor. Länk till reportaget finns på vår
hemsida.

Vi kan konstatera att våra gäster haft en arbetsam tid, värre än vanligt med
isolering och avsaknad av gemenskapen hos oss.
Under året har våra lokaler genomgått en behövlig renovering. Under tiden
renoveringen pågick flyttades verksamheten till Allianskyrkan.
När renoveringen färdigställts hade vi invigningsfest då våra huvudmän,
entreprenörer, Kommunalrådet Adam Johansson och Socialnämndens ordf.
Sture Olsson deltog.

Kontakten med Ållebergs Gymnasiet fortsätter och de har gjort sitt årliga besök
hos oss.

Vårt IOP-avtal med Falköpings Kommun löper vidare fram till 2021-12-31.
Inom ramen för detta avtal skall vi öka vår uppsökande verksamhet när
smittläget så tillåter efter pandemin.
Hela Människan RIA har under året försökt att vara mer synlig ute på Stan.
Tyvärr har vi av smittoskäl inte kunnat göra de utflykter tillsammans med våra
gäster som vi brukar under året.
Arbetet att nå utsatta kvinnor har fortsatt och med framgång.
Idag har vi kontakt med 10-talet kvinnor vanligtvis genom bland annat
hembesök, träffar på RIA och även mycket telefonkontakt. Detta arbete kräver
tid och uthållighet.
Vår hemsida fortsätter att utvecklas, se http://helamanniskan.se/falkoping/
Länka gärna Er egen församlings hemsida. Även närvaro på Facebook har
stärkts. Gilla och dela.

Ekonomiska ställningen hänvisas till resultat & balansräkningen.
Styrelsen tackar avslutningsvis bidragsgivare, Falköpings Kommun,
församlingar, syföreningar, privatpersoner och Coop för ekonomiskt stöd till
verksamheten.

Styrelsen för Hela Människan/RIA i Falköping
Peter Jorméus
Ordförande

Verksamhetsplan 2021 för Hela Människan/RIA i Falköping

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av
samsjuklighet, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner
sig i en socialt utsatt livssituation.
Hela Människan startade sin verksamhet i Falköping1978 och har sedan dess
arbetat med utsatta människor i Falköpings kommun.
Vi tror att alla människor är unika, därför behandlar vi alla olika.
Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.
Vi vill verka för
– att samarbetet med Falköpings Kommun fördjupas
– att öka våra bidragsgivares insatser med gåvor men även fler volontärer
– att erbjuda fortsatt god utbildning för personal och volontärer
– att fortsätta utöka uppsökande verksamhet
– att utveckla stöd till utsatta kvinnor
– att kunna erbjuda utökad service åt våra gäster i bl.a. myndighetskontakter
– att vara en partner efter behandlingshem eller fängelsestraff