Vad gör vi?


Hela Människan är med kyrkorna som huvudmän en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett 80-tal orter. I Hela Människan i Eslöv har vi ett flertal olika verksamheter.

I Eslöv har vi vi främst arbetat med föreläsningar om olika aspekter på alkoholism och drogberoende. Syfter med våra föreläsningar är att ge kunskaper och insikter, även till dem som inte själv har problem med alkohol eller droger. Vi vill även ge hopp och redskap till förändring till dem som själva är drabbade av eget eller andras missbruk.

Vi har även under många år samarbetat med kommunen och kyrkorna i mötet med de aktiva missbrukarna. Vi vill lyssna på ”dom som stör” och hamnar vid sidan om och som därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Vi har haft många ”Vara vettig Vuxen” – studiecirkel. Det har varit givande samtal. När det blir tillräckligt många intresserade (och smittläget tillåter att vi börjar träffas fysiskt!)  kan vi starta nästa cirkel. Vara Vettig Vuxen är för alla som vill stötta de barn till missbrukare som de möter i sin vardag.

Hela Människans material  ”Leva inte bara överleva” använder vi som ett annat studiecirkelmaterial. Det blir en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i familjer med dysfunktion och som idag vill försöka förstå och bearbeta de egna erfarenheterna för att komma vidare i livet. Vi har haft ”leva – inte bara överleva” flera gånger och har även ett material på 13 träffar som vi har som fortsättningskurs för dem som gått den första. (Allt väntar nu på att det ska bli ok att träffas i nya grupper med tanke på Covid 19)

Dessutom kan vi (när det blir möjligt…) erbjuda Vuxendialog- studiecirkel. Vuxendialog är en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Gruppen ger på så sätt människor möjlighet till personliga möten på lika villkor.

Efter Påsk 2021 hoppas vi att kunna inbjuda till digitala studiecirkel, vi får se om datakunskap och internet räcker till för detta …

Vi har nära kontakt med kyrkorna, våra huvudmän, och informerar dem regelbundet om vår verksamhet. Vi har även annan informationsverksamhet, både på skolor och i samhället. Det är viktigt att tala om alkoholism och drogberoende och ge kunskaper och hopp till de drabbade om att det finns hjälp att få.

Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Ett värdigt liv

Samhällets ansikte förändras i snabb takt. Under namn av teknisk och ekonomisk utveckling förändrar vi livsvillkoren, men inte alltid till det bättre. Det kan vara svårt att se meningen i utvecklingen därför att den för en del människor snarast leder till att vi brister i omtanke, att vi avvecklar det värdiga samhället.

En avveckling som leder till mänskligt liv i fattigdom och social misär har inte något stöd i en kristen, humanistisk syn på livet och samhällsgemenskapen.

Ett samhälle där människor kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. En djup respekt för det sant mänskliga har sin grund i att människan och hela skapelsen är helig. Livet är okränkbart.

En bostadslös kvinna uttrycker i ett expertutlåtande sin mening om hemkänsla: ”Känner mig hemma? Ingenstans! Jag känner mig som en fjäril…som bara flaxar omkring.” Svaret ”Ingenstans!” delar hon med tusentals människor i Sverige och vittnar om vart dagens samhälle riskerar att gå. Mot ett ovärdigare samhälle.

I Hela Människan försöker vi skapa ett jag-du förhållande till medmänniskor vi möter, en relation i ögonhöjd. Inte ett uppifrån-och-ner-perspektiv där vi planerar åt och styr människor.

Ett nyckelord i vår verksamhet är diakoni som betyder tjänst (av grekiska diakonein, att tjäna). Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet, och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet.

Diakoni är ett uttryck för att de kristna kyrkorna tar ansvar för samhället och är en del av den växande sociala ekonomin. Det är viktigt för Hela Människan att vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn för att också vara en kritisk röst i samhället.

Hela Människan är en ideell organisation som kombinerar en stor frivillig insats med anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete.

Vem lyssnar… på ”dom som stör”?
Människor som Hela Människan är till för uppfattas ofta vara ”dom som stör”. Många blundar för att en del mår dåligt fysiskt och psykiskt, hamnar vid sidan om och därför behöver stöd för att orka bryta sitt utanförskap.

Hela Människan vill möta varje besökares blick och med genuint intresse lyssna till hennes livsvillkor. Allt för att söka upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. För att med en större förståelse för människor i svåra situationer kunna förebygga, behandla och rehabilitera. För att ur deras erfarenheter hämta kraft till att påverka samhället.