Basutbildning för stödgruppsledare


Basutbildning för stödgruppsledare

Varför erbjuds Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare?

Inom Hela Människan och i samhället i stort finns medmänniskor med behov av stöd på olika sätt – både barn, unga vuxna och äldre. Vi har som ideell aktör erfarenheter av och tror på medvandrarskap med människor i utsatta livssituationer, och vi har sett effekter, att stöd bidrar till förändring.

Många gånger ges stöd individuellt, men det kan även ges i grupp. I vårt arbete med stödgrupper bland barn i familjer med dysfunktion, inklusive vår tidigare barnstödsledarutbildning Linus, har vi upplevt behov av att vidga stödet även till vuxna, till föräldrar och anhöriga. Vi vill som ideell aktör bidra till ökade stödinsatser och ser gruppkonceptet som oerhört värdefullt.
Gruppen som en liten gemenskap – där man får möta andra, i ömsesidighet och respekt – kan utgöra ett stärkande sammanhang och lägga en grund för förändring och växt. Gruppstödsverksamheten är ingen terapi och deltagande ska inte ersätta terapi när den behövs, men gruppdeltagande kan ge terapeutisk effekt. De flesta människor som är eller varit i en utsatt livssituation kommer aldrig att få tillgång till terapi, men vi vill bidra till att fler kan få bli del av stödjande gruppsammanhang, både förebyggande och terapeutiskt.

För att kunna arbeta stödjande, i syfte att förebygga ohälsa eller stimulera livsförändrande processer, behövs kunskaper och förmåga. Det gäller vid både individuellt stöd och vid stöd i grupp. Hela Människan vill att stödjande verksamhet bedrivs ansvarsfullt och med kvalitet. Därför erbjuder vi utbildning.

Vem riktar sig Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare till?

Till både ideella och offentliga aktörer som upplever den relevant och angelägen!

Vi tänker oss att olika aktörer i olika verksamheter kan behöva kunna ge stöd till fler och att gruppstöd kan vara en väg. Vi tänker oss exempelvis att Hela Människans verksamheter kan utvecklas och fördjupas, och att det skulle kunna ske genom stödgrupper. Vi tänker också att man, även om man har formell akademisk utbildning, kan behöva fördjupa sin erfarenhet av och förståelse för gruppdynamik, sin självbild och sin egen ledarroll, samt få redskap för hur man kan gå tillväga för att bedriva grupp.

Vad innehåller Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare?

Utbildningen bedrivs på folkbildningsnivå. Den kan ses som en bas för att kunna bedriva stödgruppverksamhet, men även som en påbyggnad då den bygger på den egna livs- och arbetserfarenheten och kompletterar formell professionell utbildning. Utbildningen omfattar totalt 60 studietimmar. Kort om innehållet:

Individen – självkännedom, värderingar, drivkrafter
Gruppdynamik
Samtalet – teknik, metod, struktur
Livsberättelser
Ledarroll – jag själv som ledare och del av gruppen
Stödgruppen – etablering, rekrytering, genomförande
Stöd för gruppledaren
Utvärdering av verksamhet


Utbildningens upplägg är föreläsningar varvat med pedagogiska övningar, enskilt och i grupp, samt praktiska moment. Utbildningen förutsätter ett engagerat deltagande, både på plats under utbildningstillfällena och i de uppgifter man har att göra före och mellan utbildningstillfällena. Uppgifterna består exempelvis av att läsa en bok och skriva en reflektion över innehållet och att arbeta med en egen skiss för etablering av verksamhet.

I utbildningskonceptet ingår även uppföljning. Utbildningsanordnaren Hela Människan kommer att ta personlig kontakt med samtliga utbildningsdeltagare ett ½ samt 1 ½ år efter avslutad utbildning. Detta i syfte att uppmuntra och för att kunna utvärdera utbildningen och dess effekter på sikt. Uppföljningen möjliggör även att stimulera till nätverkande och mentorskap.

Vad är målet med Hela Människans basutbildning för stödgruppsledare?

Målet med basutbildningen är att man efter genomgången utbildning ska kunna hålla i stödgrupper för alla åldrar, med deltagare som lever eller har levt i en socialt utsatt livssituation. Man ska, med den tidigare kunskap, kompetens och erfarenhet man har i ryggen tillsammans med nyvunna kunskaper från basutbildningen, kunna omsätta eget stödgruppsledarskap gentemot olika målgrupper.

Målet med basutbildningen på sikt är – för Hela Människan, Erikshjälpen och Bilda, som i samverkan utvecklat utbildningskonceptet – att stödverksamheter utvecklas utifrån genomgången utbildning, så att individer och grupper i utsatt livssituation, med till exempel eget eller anhörigs risk- eller missbruk, kan få stöd att förebygga ohälsa och förändra sina liv.

Vilka övriga utbildningar erbjuder Hela Människan?