Viktigt att ha med sig inför samtalen.


Metoder och verktyg för samtal.

 

Innan du sätter i gång.

Att få möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter, att tillsammans med andra samtala om det som är viktigt i livet är en del av att förstå och lära känna sig själv.

” Ingen vet egentligen vad hon tror, förrän hon formulerat det”   Ove Wikström, Långsamhetens lov

På denna sida vill vi inspirera till samtal med utgångspunkt från olika teman i livet. För att samtalen ska få de bästa förutsättningarna finns det några saker som det är bra att tänka på:

Grundsyn förhållningssätt och bemötande i samtalet.

Alla samtal och möten inom Hela Människans verksamheter ska präglas av människovärdesprincipen som betyder att mitt värde som människa inte är knutet till förmåga, egenskaper, prestationer eller funktioner. Människovärdesprincipen kompletteras av att vi har en helhetssyn på människan. Vi ser människan som en helhet av fysiska- kroppsliga, psykiska-själsliga, existentiella-andliga, samt sociala-relationella funktioner och behov. Alla delar lever i relation till varandra och de påverkar varandra.

Vi lägger stor vikt vid att alla deltagare blir tagna på allvar och att varje liv och berättelse tas tillvara. Tillsammans skapar vi en miljö där var och en får en upplevelse av att vara sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig.

KASAM – känsla av sammanhang.

En anna viktig utgångspunkt i samtalen är KASAM – känsla av sammanhang, som vilar på Aaron Antonowskys forskning om det salutogena förhållningssättet, att ta vara på det friska. Känsla av sammanhang som Antonowsky nämner bygger på begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Är dessa tre kriterier uppfyllda finns goda möjligheter att hantera även svåra saker i livet. När vi i samtalet får hjälp med att sätta ord på vårt liv och våra erfarenheter ökar det förståelse av oss själva och vårt mående. Mitt liv blir begripligt för mig, vilket i sin tur kan öka känslan av att klara av det jag möter och det kan också öka min upplevelse av meningsfullhet.

Struktur för samtalet.

För att möjliggöra trygghet i samtalet kan det vara bra att följa samma struktur vid varje samtalstillfälle. Då vet deltagarna vad som ska ske och behöver inte oroa sig för överraskande moment. Nedan finns ett förslag på struktur för samtalen.

Inledningen av samtalet:

Starta gärna upp med en presentationsrunda där deltagarna får säga sina namn och eventuellt något ytterligare; min favoritplats, något jag längtar efter, eller något annat som anknyter till temat för samtalet.

För att alla ska få prata till punkt utan att bli avbrutna kan det vara bra att använda ett fokusföremål. Det kan vara en sten, ett ljus, eller något annat föremål som känns bekvämt att hålla i handen under tiden den tid jag sätter ord på mina tankar. Fokusföremålet får gå laget runt för att markera vem som har ordet. Det är ett bra stöd när det gäller att fördela ordet så att alla har en möjlighet att komma till tals.

Gemensamma spelregler

För att möjliggöra så stor tillit som möjligt i gruppen är det bra att komma överens om gemensamma spelregler som ska gälla under samtalet. de kan se ut som nedan:

  • Det personliga vi delar stannar i gruppen
  • Det är ok att prova tankar och ändra sig
  • Jag har rätt att passa vid rundor
  • Alla pratar utifrån sig själva

Temasamtalet

Avslutningsrunda

Avsluta samtalet med att inbjuda till en runda där alla får möjlighet att säga några ord om vad de har med sig från samtalet.

Upplevelsebaserad pedagogik

Uppleva – Beskriva – Begripa – Förbättra

Vår pedagogiska grundsyn utgår från deltagarnas egna erfarenheter och brukar kallas för Livsnära pedagogik. Deltagarna får beskriva sina upplevelser med hjälp av olika metoder. Det kan handla om att rita, skriva, måla eller på annat sätt beskriva sitt liv och sina upplevelser i relation till samtalens tema. I mötet med andras berättelser kan vi få en förståelse för olika delar av våra liv, vilket kan öka begripligheten. När livet blir begripligt för oss ökar känslan av hanterbarhet. Vi kan få nya insikter och utifrån dem kan var och en försöka förbättra områden som är problematiska på olika sätt.