Att hantera sina känslor


Känslor! Detta ord som är så underbart, jobbigt, förvirrat och alldeles nödvändigt i vårt liv. Vi alla är påverkade av det som händer i oss och som vi många gånger inte kan styra. Man brukar säga att känslor kan man inte få bort men man kan lära sig att hantera dem om så skulle behövas. I det här temat vill vi förmedla att känslor inte kan vara rätt eller fel, att de bara är och kan säga något viktigt till oss. Vi vill också ha detta tema med för att det är så viktigt att prata om sina känslor och fundera vilka beteende som är okej i relation till sina känslor för ibland kan detta vara svårt. Många av oss har kanske inte blivit bekräftade i sina känslor och inte heller fått hjälp att identifierat dem och då är det inte heller så lätt alltid att veta vad man känner. Att ha ett ordförråd för känslor är en viktig del i att kunna förstå sina känslor, uttrycka sina känslor, förstå
andras känslor och kunna bemöta andras känslor.

 

Övning 1. Känsloburken

Syfte

Att identifiera och ge uttryck för olika känslor.

Genomförandet

Förbered genom att skriva olika känslor på lappar och lägg dem i en burk. Be deltagarna att dra varsin lapp och fylla i meningen: ”En gång när jag kände mig…. det var när….”

Samtal och reflektion

Vilken känsla har du lätt för att visa andra?

Vilken känsla har du svårt att visa för andra?

Vad gör du när du blir glad?

Vad gör du när du blir rädd?

Vad gör du när du blir arg?

Hur känns det när andra blir arga på dig?

Vad kan du göra när du blir ledsen?

Övning 2-7 : Känslokort

Dessa övningar är olika men har samma utgångspunkt och samma material. Det finns maånga olika kortlekar som man kan beställa som uttrycker olika känslor. Om man inte vill ha kort kan man också använda smileys som man kan ladda ner gratis från nätet och sedan kopiera på ett litet tjockare papper och klippa ut. Samma övningar kan göras på detta sätt som med kort. Skillnaden är att det ofta finns mer exakta uttryck på kort. Om du vill få tips på kort så hör av dig till: marie.zingmark.huld@helamanniskan.se

Med hjälp av känslokort och övningarna kan medvetenheten om egna och andras känslor övas och
uppmuntras. Känslokorten kan hjälpa till att identifiera och förklara känslor, de kan hjälpa oss att bli
förstådda, men även att förstå andra.

 

ÖVNING 2: Generella diskussioner om känslokorten

Det här är en övning där man tränar på att identifiera och definiera en grundkänsla i taget. Välj ut en
grundkänsla och låt deltagarna skanna av känslokorten och försöka hitta de känslor som hör ihop med
grundkänslan.
• Definiera varje känsloord som deltagarna har plockat ut. I vilka situationer tror de att det är
vanligt att man känner respektive känsla?
• Sätt in känslorna på en känsloskala 1-10. Prata om vilka känsloord som är en beskrivning på
starkare respektive svagare känslouttryck.
• Samtala om hur det känns rent fysiskt i kroppen när man känner de olika känslorna. Rita en figur
och sätt in de fysiska känsloreaktionerna för respektive känsla. Arbeta med en känsla i taget.

ÖVNING 3 : Utvärdera sina känslor

Vi bär alla med oss ett bagage av känslor. Och det är inte
ovanligt att känslorna förs över från en situation till en annan. Det här bagaget kan både ge positiva och
negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att ge människor tid och utrymme att identifiera vad de har
varit med om och identifiera de känslor och tankar som är kopplade till situationen. Det här är ett sätt för
människor att hantera deras bra och dåliga bagage. Kom ihåg att samtal om känslor kan vara förlösande
för det som vi inte har klarat av att ta fram och hanterat tidigare. Därför kan även mycket starka
känsloreaktioner komma fram. Följande frågor kan vara vägledande i samtalen:
• Vilken känsla känner du idag? Vilket kort passar bäst ihop med det som du känner?
• På en skala 1-10 hur mycket känner du känslan?
• Hur känns det i kroppen när du uttrycker den känslan?
• Vilka tankar är kopplade till denna känsla?
• Vad har hänt som har fått dig att känna på detta sätt?
• Vad tror du att känslan vill förmedla till dig i just denna situation?
• Kommer denna känsla i vägen för andra saker som du behöver göra?
• Hur kan du hantera denna känsla på bästa sätt genom tankar, ord eller handlingar?

ÖVNING 4: Summering av veckan som varit

En del i att bli medveten om sina känslor och att kunna uttrycka rätt känsla i rätt situation är att öva uppförmågan att namnge känslorna och koppla dem till situationer som vi har varit med om.

• Sprid ut samtliga kort på bordet.
• Ta upp 5-10 känslokort som kan beskriva vad du har varit med om under den gångna veckan.
• Beskriv hur veckan har varit genom att hålla upp ett känsloord i taget.
• En snabb summering kan vara att man väljer tre kort som representerar det bästa som har hänt
under veckan, det sämsta som har hänt under veckan och en situation som gjorde att jag kände
mig lugn och trygg.

ÖVNING 4: Gissa känslan

Här följer tre förslag på hur man inom gruppen kan träna på att gissa varandras känslor:
• En berättar för den övriga gruppen en situation där den upplevde flera olika känslor. Fast de
berättar inte vilka känslor som de upplevde under situationerna. Sprid ut korten och låt den
övriga gruppen titta på känsloorden. De ska sedan välja ut passande känslor så som de tror att
berättaren upplevde situationen. Gruppen hjälps åt att identifiera och förklara de olika
känslorna.
• Ett sätt att känna igen känslor utifrån ansiktsuttryck och kroppsspråk är att slumpmässigt ta ett
känslokort så att ingen annan ser kortet. Sedan är uppgiften att försöka härma känslan så att de
övriga i sin tur kan gissa vilken känsla som förmedlas. Alla får pröva detta i turordning.
Inledningsvis plockar ledaren ut de mest centrala känsloorden.
• En deltagare drar ett kort och håller upp det så att den inte ser vad som står. De övriga i gruppen
härmar tillsammans känslan inför den deltagare som drog korten. Den ska nu försöka att gissa
känslan.

ÖVNING 5: Att samtala om specifika situationer

Känslor är mycket komplexa. Man brukar både prata om primära och sekundära känslor i olika
situationer. Ett exempel på det är att vara arg (sekundär) för att man blev ledsen (primär). Det kan vara
olika känslor både före, under och efter en specifik händelse. Därför är det ibland inte helt lätt att hitta
de rätta känslorna som beskriver en viss situation. Att använda flera känsloord för att beskriva
situationen underlättar ofta.
• Vad hände innan den specifika händelsen?
• Vilka känslor kan beskriva hur du kände före den aktuella situationen?
• Berätta om den specifika händelsen. Vilka känslor fick du i samband med händelsen?
• Vilka känslor var de mest framträdande efteråt på kort och lång sikt?
• Hur tyckte du själva att du hanterade situationen?
• Kunde du ha hanterat situationen på något annat sätt? Rollspela gärna på den alternativa
lösningen.
• Har du med dig några lärdomar från denna situation?
• Finns det någonting som är ouppklarat och kvar att hantera från just denna situation?

ÖVNING 6: Inre och yttre känslor

Olika personer har olika färdigheter i att visa respektive att inte visa de känslor som de känner på
insidan. Därför kan man i olika motstridiga situationer känna en känsla inombords, men visa en annan
känsla utåt. Vi är olika genomskinliga när det gäller känslor. Därför kan det vara så att det vi ser hos
andra inte är det som de egentligen känner.
För att illustrera detta kan man rita upp en person i ett större format. Där kan man tillsammans med
individen plocka fram de känslor som den visar utåt, dvs om den är arg, ledsen, rädd eller glad. Korten
sprids ut och individen får vara vägledande i vilka kort som den väljer. Sedan skannar man av korten igen och väljer de känslokort som bäst beskriver hur man känner sig inuti. Samtala om vad känslorna gör med personen och prata även om känslornas funktion. Vad vill känslorna tala om för oss och varför känner vi de känslor som vi känner? Sist samtalar man om hur man kan hantera de motstridiga känslorna och betydelsen av att verkligen få uttrycka det som man känner.

ÖVNING 7: Målkonstruktion

Man kan även sätta upp mål som är kopplade till olika känslor. Här gäller det att utvärdera vilken känsla som man har överlag och bestämma vilken känsla som man skulle vilja känna mer av.
• Vilken känsla tycker du att du känner mest i ditt liv just nu?
• Hur stark är denna känsla på en skala från 1-10?
• Hur tänker en person som har liknande känslor om sig själv och sitt liv?
• Vilka känslor skulle du vilja känna mer av i ditt liv?
• Vilka tankar tror du att en person som känner dessa känslor tänker om sig själv?
• Vilka handlingar skulle du behöva göra mer av för att kunna känna dessa känslor?
• Vilka handlingar är möjliga att göra redan under nästa vecka?
• Vilka skillnader skulle andra människor se hos dig då?
• Om du gjorde förändringen, vilka effekter skulle dessa skillnader ha på de som står dig nära?