Kyrkligt Entreprenörskap


Kyrkorna är Sveriges största folkrörelse med över 20 000 anställda, ca 7 miljoner medlemmar och ett stort engagemang för människors behov på olika livsområden. Förutom församlingarna finns en mängd andra kyrkliga organisationer för olika ändamål, både lokalt, regionalt och nationellt. Kyrkorna och deras organisationer är mycket viktiga potentiella aktörer när det gäller vård och omsorg.  Kyrkorna har dock varit långsamma när det gäller att utnyttja dessa möjligheter.

Kyrkligt Entreprenörskap (KE) är ett samarbete mellan Ekumeniska EU-kontoret och Hela Människan Sverige och har som övergripande syfte att förbättra förutsättningarna för landets kyrkor och kyrkliga organisationer att fungera som leverantörer av vård- och omsorgstjänster. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för att delta i de kommunala upphandlingarna av social omvårdnad så att betydligt fler bärkraftiga idéburna kyrkliga företag (icke vinstdrivande) ska etablera sig inom välfärdssektorn.

KE:s mål är:

 • att skapa intresse att gå vidare på området, att initiera lokala utvecklingsprocesser
 • att rekrytera deltagare till utbildningar i affärsutveckling och entreprenörskap inom vård/omsorg
 • att få igång lokala affärsutvecklings- och etableringsprocesser
 • att ge grundutbildning i affärsutveckling inom vård och omsorg till kyrkliga funktionärer
 • att erbjuda support- och konsultinsatser under lokala utvecklings- och anbudsprocesser
 • att bilda en nätverksbaserad central resurs för fortsatt utvecklingsstöd och erfarenhetsutbyte
 • att erbjuda fördjupad utbildning i affärsutveckling genom olika samarbetspartners
 • att ge översiktlig orientering om möjligheter och förutsättningar bl a inom LOV-systemet, (och) upphandlingar och alternativ projektfinansiering från stiftelser,  fonder och EU.

 

KE innehåller följande:

 • Planering och inventering av tänkbara intressenter
 • En bred informationsspridning till kyrkor och kyrkliga organisationer i hela landet
 • Informations- och inspirationsdagar på olika platser i landet
 • Supportprogram för blivande aktörer genom individuella besök hos aktören och distanssupport
 • Utbildningsdagar i entreprenörskap, affärsutveckling liksom arbetsrätt och volontärutbildning.
 • Fortsatt erfarenhetsutbyte och support genom ett centralt ”nätverk för utveckling”

 

KE Utbildningspaketet innehåller en bred inledande informationsspridning till kyrkor och kyrkliga organisationer i hela landet
Som ett led i marknadsföringen av informations- och inspirationsdagarna sänds ett stort antal mejl ut. En presentation av KE når mottagare via tidningen ”Aktuellt från Hela Människan”. KE använder sig också av annonsering i kyrkligt knutna tidningar och enstaka rikstidningar. Information om KE sprids till landets kyrkliga arbetsplatser och kyrkliga nyckelpersoner.

KE genomför informations- och inspirationsdagar på olika platser i landet 
Informations- och inspirationsdagar genomförs. Dagarna är spridda från Helsingborg i söder till Luleå i norr och från Göteborg i väster till Stockholm i öst.

Vi räknar med att många skall komma av allmän nyfikenhet inför de nya möjligheterna att kunna bli aktörer inom vård och omsorg. Vi vet att många i kyrkans värld redan är motiverade och funderar kring möjligheterna att starta och utveckla social/diakonal verksamhet.

Informations- och inspirationsdagarna ger kontakter med landets kyrkor och deras medlemmar: Centrala tjänstemän inom de nationella kyrkosamfunden är intresserad av främja kyrkligt entreprenörskap.

Kyrkans framtida roll
Svenska kyrkan presenterade i oktober 2013 en stor utredning om kyrkans framtida roll på välfärdsområdet. Utredningen som heter ”Att färdas väl –hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden”, föreslog att kyrkans sociala roll ska utvidgas genom att bli en långsiktig och tydlig aktör på välfärdsområdet. Svenska kyrkans ledning har uppmärksammat behoven och det har varit uppe till samtal i både kyrkostyrelsen och biskopsmötet. Från Hela Människan har vi samtidigt skrivit till Svenska kyrkans ledning och meddelat att vi är öppna för ett framtida samarbete på detta område.

Eftersom Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret är riksorganisationer med nationellt perspektiv vill vi fortsätta arrangera informations- och inspirationsdagar liksom utbildning i entreprenörsskap.

KE genomför ett supportprogram för blivande aktörer genom personliga besök och på support på distans
Vi har märkt en tydlig önskan att vi ska prioritera det individuella stödet och de personliga besöken hos de lokala eldsjälarna för ett kyrkligt entreprenörskap. Många önskar assistans när det gäller att öka intresset hos sina lokala arbetslag och ledningsgrupper inom kyrkan. Eftersom församlingar oftast har ett kollektivt ledarskap behövs som regel en process av intern motivering och mobilisering innan man kan starta praktisk verksamhet.

Supportprogrammet kan inrymma:

 • besök hos eldsjälar och deras församlingsledningar, arbetslag och andra grupper
 • regionala samlingar med eldsjälar och andra intresserade personer
 • rådgivning och personlig assistans med planering och verksamhetsutveckling
 • kontinuerligt process stöd via besök, telefon, Skype, mejl. m.m

 

Det praktiska upplägget ska styras av de aktuella behoven och planeringen får därför vara ganska flexibel.

KE genomför utbildningsdagar i entreprenörskap och affärsutveckling
Enligt vår erfarenhet har kyrkornas medarbetare svårt att hinna delta i flerdags-utbildningar. Antalet deltagare i våra kurser brukar sjunka avsevärt när det blir flerdagskurser med övernattningar. Vi genomför  därför ett antal separata ”endags-utbildningar” som tar upp de frågor som är viktigast för deltagarna. Vi genomför utbildningsdagar runt om i landet.

Innehållet i utbildningsdagarna styrs av deltagarnas behov och kan bl.a. handla om:

 • Organisationsfrågor: Val av företagsform, företagsledning, momsregistrering etc
 • Branschkunskap inom LOV: Att driva hemtjänst, äldreboende, rehabilitering, integration etc
 • Företagsekonomi: Budgetering för olika välfärdstjänster, ekonomisk uppföljning etc
 • Anbudsfrågor: Att förstå och besvara förfrågningsunderlag. Obligatoriska krav. Att teckna avtal m.m
 • Att fungera i en leverantörsroll, personalrekrytering och personalledning etc.
 • Att söka utvecklingsmedel från en rad olika källor för projektsatsningar

Inom Hela Människan och Ekumeniska EU-kontoret finns kompetens inom flertalet av dessa områden. När det gäller andra områden köper vi in tjänster från externa resurspersoner.

Vi utgår från att församlingarna inom sina led förfogar över grundläggande kompetens när det gäller affärsverksamhet. Utbildningsdagarna tar därför endast upp sådant som är speciellt för leverantörer av välfärdstjänster. Om det finns behov av utbildning inom företagsamhet i allmänhet, finns det ofta lokal tillgång till sådan utbildning genom de aktörer som arbetar för att främja nyföretagande. Vi hjälper till att förmedla kontakter och utbildningstillfällen.

KE ger erfarenhetsutbyte och support genom ett centralt nätverk för utveckling.
Genom kontakterna med olika entreprenörer finns det möjlighet att samla in en hel del branschkunskap och verksamhetsmodeller och andra företagsdata. En viktig uppgift för KE är att sammanställa dessa och anpassa dem för spridning till eldsjälar som vill skapa och utveckla företagande.

Det skapas många relationer med olika kyrkliga entreprenörer inom KE och därmed finns det i praktiken ett nationellt nätverk för kyrkliga entreprenörer inom KE.

En viktig kommande uppgift för KE som kommer att finnas i centrum av detta nätverk, blir  att bevaka befintliga och nya upphandlingar inom LOV-systemet liksom Kommunala och Landstings upphandlingar som är intressanta för kyrkliga entreprenörer och sprida kunskap om dessa. Detta gäller också utlysningar av relevanta projektbidrag.

Kurser:

 • Att som kyrka driva äldreboende eller hemtjänst
 • Informations- och inspirationsdag
 • Att söka pengar
 • Att leda anställda och volontärer

 

För mer information om kurserna, kontakta Mimmi Edin, se kontaktinfo nedan.

Personer som arbetar med KE:

Mimmi Edin
Telefon: 076-052 19 75
E-post: mimmi.edin@helamanniskan.se

Örjan Wallin
Telefon: 076-776 06 65
E-post: orjan.wallin@helamanniskan.se

Erling Zetterman
Telefon: 076-867 56 25
E-post: erling.zetterman@helamanniskan.se