Styrelse


Styrelsen ska:

 • Leda verksamheten i samverkan med Hela människans riksenhet och övriga enheter enligt samverkansavtal.
 • Framlägga ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport vid stämman.
 • Verkställa av stämman fattade beslut.
 • Ansvara för enheten, dess ekonomi och personal.
 • Fastställa organisationsplan.
 • Anställa föreståndare och övrig personal.
 • Fastställa delegationsordning för ekonomiärenden.
 • Tillse att relevant lagstiftning följs.
 • Ansvara för att det finns kollektivavtal och anställningsbevis för samtliga anställda.
 • Besluta i fråga om samverkansavtal
 • Fastställa arbetsordning för arbetsgivardelegation, utskott, kommittéer och råd.
 • Utse representanter i olika samarbetsorgan.
 • Ansvara för enhetens arkiv.

 

Styrelsemedlemmar för Hela människan Sala och Heby

Sören Johansson, ordförande, Missionsförsamlingen, Harbo

Ellen Röjerås, ekonomiansvarig, Missionsförsamlingen, Huddunge

Elisabeth Nilsson, sekreterare, Svenska kyrkan, Västerfärnebo

Gittan Wäfors, vice ordförande, Pingstförsamlingen, Sala

Bernt Hede, Svenska kyrkan Kumla

Johnny Johansson, Svenska kyrkan, Heby

Lennart Bonnevier, Betaniaförsamlingen, Möklinta

Peder Möller, Centrumkyrkan, Heby

Ingvar Johansson, Missionsförsamlingen, Möklinta