Vara Vettig Vuxen – studiecirkel


Välkomna att vara med i Vara Vettig Vuxen. Det är en studiecirkel för vuxna som i sina möten med barn, i arbetet eller på fritiden, vill vara stöd för barn till missbrukare.
Kursen arrangeras av föreningen Hela människan i Eslöv i samarbete med Eslövs kommun och Sensus Studieförbund. Kursledare är Inger Olsson.
Nästa kurs börjar när tillräckligt många är anmälda !
anmäl dig till Inger Olsson. Tel 073- 70 42 461

Frågan om hur man som medmänniska kan stötta de barn till missbrukare som man möter i sin vardag är mycket angelägen . Vi hoppas att genom Vara Vettig Vuxen ge mera kunskaper och tillfälle till reflektioner.

Vi hoppas att deltagarna får kunskaper om missbruk och om hur barnen i dessa familjer har det samt om var hjälpen finns att få för barnen. Genom att diskutera, sätta ord på och ”känna efter” i olika aspekter av problemet så tror vi att deltagarna kommer att känna sig säkrare i mötet med de glömda barnen och våga finnas där och agera när det behövs.

Vi vill ge deltagarna kunskaper om missbruk och om hur barn i familjer med missbruk har det. Vi vill ge dem möjligheter att bättre kunna stötta barnen, att vara en ”Vettig Vuxen ”. Deltagarna skall ges tillfäller att reflektera över sig själva och hur egna sårbarheter och ev. yrkesroll påverkar dem i mötet med barn till missbrukare. De skall få kunskaper om de nätverk och den hjälp som finns att få för barnen från kommun och andra.

Vi vill stärka de vuxna som deltar i kursen så att de kan möta barnens behov. Barn från dysfunktionella familjer har ett behov av fördjupad bekräftelse. Detta kan innebära att de behöver får lov att berätta sin berättelse för någon som finns kvar och lyssnar med respekt, trots att berättelsen kan vara motbjudande och väcka negativa reaktioner hos den vuxne.

Barnen behöver få uppleva empati och inte medlidande och att den vuxna kan bortse från barnets överlevnadsstrategi/ roller så att dessa kan alltmer reduceras.

Vi vill ge de vuxna kunskaper och insikter så att de sakligt och uppriktigt vågar pratat med barnen om alkohol och alkoholberoende (eller drogberoende) och att barnets behov av att vara stolt över sin förälder bekräftas av den vuxne.

Genom kunskaper om de outtalade reglerna i barnens familj vill vi betona vikten av att vuxna sätter gränser och ramar, håller löften, talar sanning och att de visar respekt för barnets behov av att berätta i egen takt.