Anna Karin Herngren Wirdheim, projektledare för Från beroende till förtroende

Att gå från beroende till förtroende – Intervju med projektansvarige Anna Karin Herngren Wirdheim

Anna Karin Herngren Wirdheim har en gedigen erfarenhet som fängelsepastor och brinner nu för att gå in i ett tidigare skede i en ung människas liv för nå dem som är i farozonen för missbruk av alkohol, droger, sex eller spel.

Samma dag som Anna Karin Herngren Wirdheim har sin första arbetsdag som projektansvarig för ”Från beroende till förtroende” träffar ”Aktuellt i Hela Människan” henne.
– Jag har arbetat som fängelsepastor i 16 år. Ett otroligt givande arbete, men nu ska det bli stimulerande att få gå in i ett tidigare skede i en människans liv. De allra flesta av de som jag träffat på anstalterna har eller har haft någon typ av beroendeproblematik. Ofta har detta startat i mycket unga år, utvecklar Anna Karin.

Anna Karin berättar att projektet ”Från Beroende till förtroende” riktar in sig på barn- och ungdomar i ålder 12 till 25 år. Hon säger att om man ska beskriva det med en mening så är det ”att mota Olle i grind” och att minska framtida lidande.
För att bli intervjuad under sin första arbetsdag måste man ändå säga att hon är mycket påläst om projektet (se mer i faktarutan). Hon berättar att det har beviljats medel till en förstudie för ett år genom fondmedel från ”Stiftelsen Ansvar för Framtiden” och att man under sommaren har skickat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett treårigt projekt. (Vid denna internetartikels publicering har man ännu inte fått svar på Arvsfondsansökan, redaktionens anmärkan). Allt Anna Karin tar upp, är i detta läge välgrundade men ännu inte beslutade planer, så en del kan således bli på ett annat sätt än vad som hon idag beskriver.

– Projektet är inget nytt behandlingsprogram, utan det syftar till att ge verktyg att testa sig själv eller en kompis, ifall man ligger i farozonen för någon typ av beroende. Detta bland annat genom ett test som ska nå ut brett genom webben och sen är tanken det ska finnas lokala utbildade personer som kan arbeta med grupper för att på så sätt stävja att ungdomarna dras in i någon form av missbruk. Vi hoppas också få in materialet i konfirmandarbetet för att bland annat minska på stigmat och tabun med beroende. Vi ska försöka hitta en ingång till problematiken på ett öppet sätt, förklarar Anna Karin.

Projektet drivs av Hela Människan och Equmenia i samarbete med Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan – Kyrkokansliet.

Är det risk att projektet blir inomkyrkligt kanske med betoning på Equmenia?
– Vi inom kyrkan har många gånger nått ungdomar som har ganska ordnade liv. Det har varit svårt att nå ungdomar som finns i riskzonen för beroende. Denna gång siktar vi på att nå brett och bland dem som inte kommer till kyrkan i första hand. Det är förstås en otrolig utmaning att nå dem, hur vi ska göra vet vi inte exakt, men vi tror att en lekfull kommunikation på webben, tillsammans med en dialog som absolut inte är moraliserande kan vara en framkomlig väg, beskriver Anna Karin.

Även om projektet har sitt åldersspann på 12 till 25 år kommer man först att fokusera på ungdomar i tonåren:
– Vi kommer sen dra lärdomar från detta och använda de bästa bitarna för att nå hela åldersgruppen. Materialet ska kunna fungera i skolan, i kyrkan, ja överallt.

Nå så brett som möjligt – men också använda sig av redan befintliga träffpunkter
Även om fokus är att finnas där ungdomar finns, kommer man naturligtvis att vara med där kyrkan redan idag finns, det kan handla om läger och träffar men också de lokala föreningarnas kontaktnät:
– Vi kommer även att utbilda stödgruppsledare inom kyrkan och knyta kontakter genom idrottsföreningar och andra träffpunkter för att nå ut. Vi ska ta tillvara på verksamheter som redan finns.

Förutom webben (text, bilder, film, självtester med mera) som är en typ av ”dörröppnare” för en dialog, ser Anna Karin att man kan nå ungdomarna genom möten människor emellan, stödgrupper, temadagar eller skolbesök samt tillsammans med andra organisationer och idrottsföreningar.

Text: Daniel Ryderholm
Foto: Anders Wirdheim

Mer om projektet ”Från beroende till förtroende”
Projektet syftar till att för och tillsammans med ungdomar i ålder 12 till 25 år hjälpa ungdomar som är inne i eller riskerar att hamna i en beroendesituation. Beroende av alkohol, droger, sex och spel.
Ett mål är att ta fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta egna och andras risk till beroende av spel, alkohol, droger och sex.
En viktig utgångspunkt i arbetet är att beroende många gånger är grundat i en brist på förtroende och tillit från andra och till andra. Därför ska projektet även lyfta fram hur vuxenvärlden ska göra för att skapa tillit hos unga. En annan viktig del är att stärka vuxna som förebilder för att ungdomarna inte hamnar i, alternativt kan ta sig ur ett beroende.

Mer om Anna Karin
Anna Karin Herngren Wirdheim är 52 år och bosatt i Halmstad med sin man. Hon har två tonårsbarn, en 16 årig pojke och en 18 årig tjej.
Hon kommer arbeta 100 % som projektledare för ”Från beroende till förtroende” i minst ett år, förhoppningen är att det ska blir ytterligare minst tre år.
Förutom att ha arbetat som fängelsepastor under 16 år har hon varit (eller är fortfarande) folkhögskolelärare, etisk rådgivare och processledare.
Hon är utbildad pastor, friluftsledare, folkhögskolelärare och har dessutom en uppgradering av sin pastorsutbildning till en teologie kandidatexamen.